Közérdekű adatok

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

Adatvédelmi szabályzat

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

9.

Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levö, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

20.

a 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

21.

a 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

III. Gazdálkodási adatok

 

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

3.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

A megvalósuló fejlesztések összefoglalója

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)


 

 

 

A 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet alapján alapján

Szervezeti, személyzeti adatok

 1. Szervezeti struktúra
  1. SZMSZ és alapító okirat
  2. Organogram
  3. 1/B. számú melléklet: Az orvos igazgató
   közvetlen irányítása alá tartozó 
   gyógyító
   tevékenységet végző valamint a gyógyító
   tevékenységet segítő szervezeti egységek.
  4. 2. számú melléklet: A Közreműködők Intézeten
   belüli működésének, kapcsolatrendszerének rendje.
  5. 3. számú melléklet: Az egészségügyi dokumentáció
   vezetésének rendje.
  6. 4. számú melléklet: A Magyarország területén tartózkodó,
   egészségügyi szolgáltatásra 
   a társadalombiztosítás keretében
   nem jogosult személyek 
   fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásának
   rendje. 
  7. 5. számú melléklet: A betegazonosító csuklószalag használatának
   szabályzata.
    
  8. 6. számú melléklet: Szabálytalanságok kezelésének
   eljárásrendje.
  9. 6/A. számú melléklet: A gazdálkodásra vonatkozó intézeti
   szabályzatok.
  10. 6/B. számú melléklet: Az egyes eljárásokra irányadó
   jogszabályok főbb rendelkezései
  11. 6/C. számú melléklet: Nyilvántartási lap.
  12. 7. számú melléklet: Intézeti beteg-beutalási rend.
  13. 8. számú melléklet: Az Intézet helyettesítési eljárásrendje.
 2. Az intézmény vezetői
 3. Ügyfélkapcsolati vezető és ügyfélfogadási rend
 4. Az intézmény által alapított lapok
 5. Felügyeleti szerv, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 1. Az intézmény feladatát, hatáskörét alaptevékenységét
  meghatározó alapvető jogszabályok

  Archívum: 
 2. Fekvőbeteg osztályok
  Szent János Kórház telephely
  Budai Gyermekkórház telephely
 3. Járóbeteg ellátás
  Szent János Kórház telephely
  Budai Gyermekkórház telephely
 4. Az ellátások igénybevételének rendje
  1. Beutalás rendje
  2. Jogosultság igazolása
  3. Jogviszony ellenőrzés
 5. Térítésköteles ellátások

  Ápolási Osztály
  Budai Meddőségi Centrum
  Fül-, Orr-, Gége Osztály
  Gyermekgyógyászati Osztály
  Gyermeksebészet és Traumatológiai Osztály
  I. Belgyógyászati-Gasztroenterológiai Osztály
  Idegsebészeti Osztály
  II. Belgyógyászat-Diabetológiai Osztály
  III. Belgyógyászat-Kardiológiai Osztály
  Központi Anaesthesológiai és Intenzív Terápiás Osztály
  Krónikus Belgyógyászati Osztály
  Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály
  Neurológiai Osztály-Stroke Centrum
  Ortopéd-Traumatológiai Osztály
  Perinatális Intenzív Centrum
  Pszichiátriai Gondozó
  Pszichiátriai és Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály
  Reumatológiai Szakrendelés
  Sebészeti Osztály
  Sebészeti Szakrendelés és Szakambulancia
  Szájsebészeti Szakrendelő
  Szemészeti Szakrendelés és Szakambulancia
  Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály
  Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály
  Urológiai Osztály
 1. Az intézmény hivatalos kiadványai

 1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
  1. Belső ellenőrzés

   Archívum: 
  2. Külső ellenőrzések

   Archívum: 
 2. Adatvédelmi felelős neve, elérhetősége
  Név: Dr. Nagy Péter
  Munkakör: orvos-igazgató
  Telephely: Szent János Kórház
  Szervezeti egység: Főigazgatóság
  Épület: : 1.
  Szint: földszint
  Telefon: -
  Mellék: 4502

  Archívum: 
 3. Jogszabályon alapuló statisztikák
  1. Létszámkimutatás

   Archívum: 
  2. Éves gazdaságstatisztikai jelentés

  3. Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés

Gazdálkodási adatok

 1. Éves költségvetés

 2. Éves költségvetési beszámoló

 3. Működési és fejlesztési célra adott támogatások

 4. Közbeszerzési szerződések

 

 

 

Keresés
Új műszert kaptunk a kockázatbecsléshez
 • Jó állapotban vannak a betegeink
 • Budai Neuropathia Centrumunk egy AGE Reader (AGE olvasó) készüléket kapott.
 • Teli tálca
 • Szent János Kórház gyermek részlegének kertje
 • Történelmi épületegyüttes a gyógyítás szolgálatában – a Szent János Kórház
 • Év onkológusa 2016
Orvosi szótár
Kórházunkról